• MIZU

MIZU
sho + haiku + issa, exhibition

10 May - 20 Jun 2016

Kounicova 23, Brno, vernisage 6 pm